دی سوپرهیتر (ردکسیون) بخار

طراحی و ساخت انواع سیستم های کاهنده دما بخار (دی سوپرهیتر – ردکسیون) مناسب برای کارخانه های قند و صنایع حرارتی