مدل سازی میدانهای صوتی

نرم افزار Odeon: 

نرم افزار Odeon حاصل یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده فنی آکوستیک دانشگاه صنعتی دانمارک و گروهی از شرکتهای مشاور در ۱۹۸۴ با هدف ایجاد یک نرم افزار مطمئن برای پیش بینی وضعیت آکوستیک می باشد. اولین ورژن این نرم افزار برای حل مسائل آکوستیک در سالنهای کنسرت و اپرا طراحی شده است. نام این نرم افزار بر اساس ساختمانهای مسقف تمرین آواز خوانی و مسابقات شعر و موستیقی در یونان بوستان انتخاب شده است. در سالیان متمادی امکانات و ویژه‌گی های متعددی به این نرم افزار اضافه شده است. در حال حاضر این نرم افزار از جمله کاربردی ترین نرم افزارهای شبیه ساز آکوستیکی برای طراحی و یا نرم افزار Odeon حاصل یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده فنی آکوستیک دانشگاه صنعتی دانمارک و گروهی از شرکتهای مشاور در ۱۹۸۴ با هدف ایجاد یک نرم افزار مطمئن برای پیش بینی وضعیت آکوستیک می باشد. اولین ورژن این نرم افزار برای حل مسائل آکوستیک در سالنهای کنسرت و اپرا طراحی شده است. نام این نرم افزار بر اساس ساختمانهای مسقف تمرین آواز خوانی و مسابقات شعر و موستیقی در یونان بوستان انتخاب شده است. در سالیان متمادی امکانات و ویژه‌گی های متعددی به این نرم افزار اضافه شده است. در حال حاضر این نرم افزار از جمله کاربردی ترین نرم افزارهای شبیه ساز آکوستیکی برای طراحی و یا اصلاح آکوستیک فضا می باشد. این نرم افزار بر مبنای یک رهیافت هیبریدی است که ترکیبی از روش تصویر منبع با یک روش خاص ردگیری پرتو-رادیوزیتی می باشد. اطلاعات مربوط به اندازه سطوح بازتابنده و ضرایب جذب نیز به عنوان قسمتی از محاسبات است و برای تعیین آیا باید یک تغییر فاز برای بازتاب بکار برده شود یا خیر، استفاده می شوند. یک پس پردازش از بازتابها برای ساخت یک پاسخ ضربه دوگوشی بکار برده می شود.

نمودار توزیع سطح صدا در محیط اطراف موتورخانه
شاخص انتقال گفتار در محیط اطراف موتورخانه